Reglament F40 Policar (Resistarraco)

Descarregar Reglament Resistarraco 2018

COMANDAMENTS:
Lliure, en cap moment podran donar més voltatge del subministrat per les fonts
d’alimentació. A criteri de l’organització podran ser verificats.

HOMOLOGACIÓ DE NOVETATS:
L’homologació de material serà automàtica sempre que estigui disponible al mercat abans de 14 dies naturals anteriors a la prova. Agafarem com a data d’aparició la publicada a la web d’Aloyshop.

FABRICANTS:
Queden homologats per al campionat, amb els seus respectius models, accessoris i recanvis a escala 1/32 tots els fabricants de material d’Slot de venta nacional. Queden admesos aquells models comercialitzats per aquesta escala, encara que no sigui exactament a escala 1/32. En cas de dubte sobre la utilització d’algun material, l’equip haurà de documentar que prové d’alguna marca o fabricant d’Slot i que és de l’escala corresponent.

IMPORTANT:
El vehicle serà en el seu conjunt de sèrie, i la manipulació o eliminació de qualsevol peça de sèrie no està permesa a excepció de les indicacions presents en aquest reglament. Tampoc es permet col·locar peces addicionals si no està contemplat en aquest reglament.

ASPECTES PREVIS:
Tot el material que es munti al cotxe ha de ser d’estricte sèrie.
Excepte la cargoleria, que pot ser de qualsevol marca d’Slot, si el material es defineix com a lliure, es refereix a material de marques especialitzades en Slot i previstes per cotxes d’escala 1:32.
No s’acceptarà cap element amb modificacions, excepte les que expressament autoritza el present reglament, encara que no millorin en el rendiment del vehicle.

MODEL:
El campionat es realitzarà amb el model de la marca POLICAR, FERRARI F-40 amb qualsevol de les seves versions comercialitzades, muntat o en kit.

MOTOR:
Els motors seran Sloting Plus Speed 12 ref. SP090012 BLACK POINT. Es permet fixar el motor al xassís amb cargols, en cap cas es podrà enganxar amb cola. No es podrà modificar la seva posició. No es permet cap manipulació prèvia a la cursa a excepció de la lubricació de l’eix motor.

CARROSSERIA:
De plàstic rígid, amb tots els seus elements obligatoris a l’inici de carrera, a excepció d’antenes, enganxalls de remolc, retrovisors i eixugaparabrises. Totalment de sèrie, no es pot manipular i ha de tancar correctament sense esforços.
Esta permesa la carrosseria de Policar i la de Slot.it. La pintura i decoració és lliure i han d’anar pintats almenys un 50% del cotxe.
Les carrosseries han d’anar pintades almenys un 50% del cotxe. Els alerons han de romandre en tot moment al seu lloc i no es poden assegurar amb cinta abans de començar la cursa. En cas de caiguda i després d’avisar cal parar a reparar abans de 5 voltes, en cas que l’aleró sigui tret per un comissari, es podrà posar un cop acabada la màniga, permetentse en aquest casos l’ús de cinta adhesiva o similar.
Es permet el copkit de lexan tant el del fabricant com un d’universal, en cap cas es pot veure l’interior del cotxe. En cas de pèrdua de peces o parts de la carrosseria, s’ha de parar a reparar abans que acabi la màniga si fossin de més de 1,5 cm quadrats.
Es permet reforçar els pilars de suport de la carrosseria amb el xassís amb els protectors de tetó de Sloting plus Ref SP399900 i SP399910.

TOTES les carrosseries han de tenir un PES MÍNIM de 16.4 grams amb cargols inclosos.
En el cas que una carrosseria no arribi a aquest pes, únicament es pot col·locar plom, de la casa SCALEAUTO comercialitza 3 referencies de plom SC 1510, 1511, 1512 en cas de no trobar-ne, es pot substituir per plom comercial amb la mateixa forma que el SCALEAUTO, i s’ha de col·locar a l’espai que hi ha just davant del tetó davanter, en l’espai que hi ha d’entrada d’aire del motor, tal i com indica la foto.
En cas de voler mantenir el copkit original, s’ha de suprimir els cilindres del motor del copkit, ja que el motor toca en aquestes peses i no deixa treballar la suspensió.

XASSÍS:
El xassís es mantindrà de sèrie o el de recanvi que es comercialitza únicament per POLICAR. Es permet eliminar rebaves en xassís i bancades però no llimar ni rebaixar les mesures originals.
Es permet fer els orificis dels cargols de carrosseria més grans per afavorir la basculació però en cap cas un eix de 3 mm de gruix pot travessar aquests orificis.
Es permet realitzar un forat d’un diàmetre de 2.5 mm, en la part del darrera dels xassís, per tal de poder regular el recorregut de la suspensió de la casa Slotit a la part del darrera, tal com s’observa a la foto.

PNEUMÀTICS:
Els davanters seran lliures i han de cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda, totalment originals sense cap tipus de manipulació, adhesius o additius. Es permet el desgast natural d’ús. Han d’estar col·locats amb les lletres cap a fora.
Els pneumàtics del darrere seran proporcionats per l’organització i seran els SIPIRIT de la marca SPIRITS RACING ref. S00303. No es permet cap manipulació prèvia a la carrera. No es poden substituir per un altre parell a excepció que el desgast deixi la llanda a la vista.

LLANDES:
Lliures. Queda prohibida qualsevol modificació i han de complir amb els següents requisits:
• La mesura del diàmetre de la llanda davantera serà lliure i pot ser tant de plàstic com metàl·lica, però en cas de tenir el fons pla han de portar envellidors “tapacubos” .
• Les llandes del darrera seran lliures. La mesura, disseny i material de les llandes ha de ser igual en ambdós costats d’un mateix eix. En cas de tenir el fons pla han de portar envellidors “tapacubos”.

EIXOS:
Els eixos seran lliures, sempre que siguin cilíndrics i de diàmetre constant (2.38mm).
Estan permesos els eixos de carboni.
No es permeten modificacions a excepció del tall en longitud.
L’amplada dels eixos amb llandes i pneumàtics muntats no podrà sobresortir en els passos de roda corresponents a cada eix prenent com a referència la part més ample de la carrosseria.

CENTRADORS / STOPPERS:
Lliures.
No es permeten modificacions. Només es permet el seu ús en l’eix posterior.

VOLANDERES/SEPARADORS:
Lliures, únicament es poden col·locar volanderes en els llocs indicats:
En l’eix davanter entre la llanda i el suport de l’eix.
En el eix posterior entre la llanda dreta i el coixinet
Entre la corona i el coixinet
Entre el centrador stoper i la bancada
Es poden situar volanderes sota els caps dels cargols, es permeten volanderes de goma.

COIXINETS:
Lliures. No es permeten modificacions.
Es pot prescindir de la peça de plàstic que fa les funcions de coixinet en el suport de l’eix del davant.

TRANSMISSIÓ:
La transmissió serà únicament amb anglewinder.

RELACIÓ:
Transmissió anglewinder 12/29 o 12/30

PINYÓ:
Lliure. No es permeten modificacions a excepció del desgast natural d’ús.

CORONA:
Lliure. No es permeten modificacions a excepció del desgast natural d’ús.

CARGOLS DE BANCADA I DE CARROSSERIA:
Lliures i d’ús obligat com porta el model original. No es permeten modificacions en la tija a l’excepció del tall en longitud. Es poden afluixar per afavorir la basculació. Hauran de romandre en el seu lloc tota la carrera. En cas de caiguda o pèrdua s’han de reposar abans que acabi la màniga.

CABLES:
Lliures. No es permeten modificacions. Han de conservar la seva funda i no han d’interferir el lliure moviment de l’eix davanter. Es permet enganxar els cables al xassís amb cinta i/o cola però sense excessos.

TRENETES:
Lliures. No es permeten modificacions.

GUIA:
La guia serà lliure
Les úniques modificacions acceptades seran: aprimar el gruix i rebaixar de la part inferior de la pala.
Es permet utilitzar “cargoleria” per a la fixació de la guia.

IMANS:
No estan permesos, s’han de suprimir si el model els porta de sèrie.

BANCADA:
Bancades lliure de 0 offset, els fabricants que tinguin les versions EVO 6, es podrà retallar els braços de les suspensions laterals.

SUSPENSIÓ:
Es permet suspensió de qualsevol marca en tots els models sempre que la seva col·locació sigui la indicada pel fabricant, i amb tots els seus elements al complet, amb l’excepció d’aquells que vénen indicats com a opcionals.
Es permeten els recanvis de suspensió, sempre que siguin de la mateixa marca. No es permet l’intercanvi d’elements entre diferents marques.
Es permet muntar suspensions magnètiques tal i com indica el fabricant.

LLAST:
No es permet.

Anuncios