Reglament Esportiu 2017

REGLAMENT SPORTIU 2017
Versió 1.1 – 27 feb. 2016
Versió 1.2 – 18 des. 2016

Versió. 1.3 – 1 de juny de 2017 (Canvis en vermell)

Pista NINCO 6 Carrils de 41 metres a 12 volts.

Desenvolupament de la cursa:

Tots els pilots correran el temps estipulat per tots els carrils seguint el següent esquema de canvis de carril 1-3-5-6-4-2. El temps estipulat dependrà de la organització i es farà públic al inici de la cursa. Aquest temps romandrà entre 5 i 10 minuts depenent dels pilots inscrits.

Entrenaments:

Abans de començar es disposarà d’un temps d’entrenament per tal de conèixer el circuit i ajustar el cotxe. Per disposar d’aquest temps s’ha d’arribar amb el temps necessari per fer-ho.

Les manegues d’entrenament seran de 5 minuts i es començarà per la pista 1 per anar pujant progressivament fins la 6. Un cop acabada la màniga d’entrenament si es vol tornar a entrar a la roda s’ha de deixar el cotxe a la zona habilitada.

No s’admet entrenar amb un cotxe que no sigui de la categoria a córrer en la cursa del dia. Tampoc es pot deixar cap altre cotxe ni el comandament fent la reserva per entrar a entrenar.

Composició de les mànigues:

Per la primera cursa del campionat es farà una pole d’un minut per determinar la composició de les mateixes. El mètode es que els pilots mes ràpids correran la última màniga i els pilot mes lents les primeres mànigues. A partir de la primera cursa es farà per ordre de campionat, essent els primers classificats els que correran la última màniga.

Per escollir el carril es preguntarà al primer classificat per quina pista vol iniciar la cursa, després al segon i així successivament.

En cas de que algun pilot no pugui quedar-se a la última màniga o no pugui arribar a l’hora ho tindrà que comunicar abans a direcció de cursa per que determini que es pot fer.

Comissaris:

Fer de comissari serà obligatori per a tots els inscrits a la cursa.

Els pilots de l’última màniga faran de comissari als de la primera màniga i, els de la primera màniga ho faran als de la segona i així successivament.

En cas d’omissió en les tasques de comissari es perdran els punts de la cursa.

Puntuació:

1ª POSICIÓ: 25 PUNTS        7ª POSICIÓ:  15 PUNTS        13ª POSICIÓ:  9 PUNTS

2ª POSICIÓ: 22 PUNTS        8ª POSICIÓ:  14 PUNTS        14ª POSICIÓ:  8 PUNTS

3ª POSICIÓ: 20 PUNTS        9ª POSICIÓ:  13 PUNTS        15ª POSICIÓ:  7 PUNTS

4ª POSICIÓ: 18 PUNTS       10ª POSICIÓ: 12 PUNTS        16ª POSICIÓ:  6 PUNTS

5ª POSICIÓ: 17 PUNTS       11ª POSICIÓ: 11 PUNTS        17ª POSICIÓ:  5 PUNTS

6ª POSICIÓ: 16 PUNTS       12ª POSICIÓ: 10 PUNTS        18ª POSICIÓ:  4 PUNTS

En cas d’empat a una cursa, es consultaran les voltes ràpides, i es decidirà la posició a favor del pilot/equip que hagi realitzat el millor temps absolut (segons, dècimes de segon, centèsimes i mil·lèsimes)

En cas d’empat al campionat, es decidirá la posició a favor del pilot/equip amb millor resultat a una cursa. Si persisteix el segon millor i així sucesivament. En cas de tenir els mateixos resultats, decidirá el pilot que hagi fet més voltes reals, sense tenir en compte el handicap, a una cursa.

Als campionats de quatre curses o més es descomptarà el pitjor resultat de cada pilot, podent ser aquest un 0 per no assistència

Quan es canvi de vehicle per avaria no es puntuarà per el campionat.

Handicap:

No s’aplica cap hándicap.

Els tres primers pilots de cada cursa rebran el següent handicap per a la següent cursa de la mateixa categoría:

1ª POSICIÓ: començará la següent cursa amb –3 voltes.

2ª POSICIÓ: començará la següent cursa amb –2 voltes.

3ª POSICIÓ: començará la següent cursa amb –1 voltes.

Els casos no previstos queden a criteri del director de cursa i la comissió tècnica.

 

INFRACCIONES Y SANCIONES

Se prevé una tabla de sanciones, diferenciadas por la gravedad de la misma, que será la base sancionadora para cualquier reclamación que pudiera presentarse. Todas las sanciones no previstas en el reglamento, quedarán sometidas al criterio de la organización.

 Deportivas
Todas las sanciones que puedan producirse en una carrera, y siempre después de una primera amonestación verbal, se aplicarán como se detalla a continuación:

1.Infracciones leves (2 vueltas):

Deficiencia en la tarea de comisario y no prestar la debida atención en esta función.
 Molestar a los pilotos rivales de forma reiterada.

2.Infracciones graves (4 vueltas):
No detenerse a reponer y/o reparar un alerón u otras piezas obligatorias en el periodo acordado.
Retraso en ocupar el puesto de comisario.
Hacer detener la carrera por causa injustificada.
Utilizar el teléfono móvil, tablet o similar durante la carrera y en el puesto de comisario.

3.Infracciones muy graves (exclusión):
Falta de educación y/o respeto hacia otros participantes/organización.
Infracción de las normas fijadas en cuanto a comer, beber o fumar.
No realizar funciones de comisario.

Todas estas sanciones son acumulables.

Técnicas

1.Infracciones leves (2 vueltas):

Ejes fuera de medida.
Llantas no homologadas – No llevar tapacubos las llantas que así lo estipule el reglamento – Montaje de un elemento no  homologado.
Cables sin funda o incompleta.
Pérdida de tornillo/s de sujeción de la carrocería con el chasis.

2.Infracciones graves (4 vueltas):
Retraso en la entrega del coche para verificar.
La no rectificación de cualquier defecto leve observado y advertido en la verificación.
Presentar a verificar un coche con tres o más defectos leves.
Manipulación del coche fuera del lugar de reparación en carrera o fuera del tiempo de carrera (entre mangas).

3. Infracciones muy graves:
La sanción que corresponde a estas infracciones es la exclusión inmediata de la carrera, aunque, a criterio de la organización, es conmutable por la de permitir la participación del piloto, pero sin puntuar ni constar en la clasificación de la carrera :
Neumáticos antirreglamentarios o tratados.
Carrocería o chasis manipulados.
Acumulación de dos sanciones graves (deportivas y técnicas).